Privacyverklaring

SUSA

SUSA bemiddelt studenten naar werk tijdens hun studie. Hiervoor zoekt SUSA passende vacatures die aansluiten bij de wensen en behoeftes van de studenten en sluit SUSA flexibele uitzendovereenkomsten met de studenten. Voor het bemiddelen en uitzenden van studenten verwerkt SUSA persoonsgegevens. In deze privacyverklaring leggen we uit welke gegevens we verzamelen, waarom we dat doen, hoe we dat doen en wat je rechten zijn.

Welke gegevens?

Om een passende vacature te kunnen vinden vragen we om je naam en adres gegevens, telefoonnummer, emailadres, je opleidingsniveau en je werkervaring te delen. Wanneer we een arbeidsovereenkomst met je sluiten verwerken we daarnaast ook je geboortedatum, geslacht, nationaliteit, geboorteplaats, werkervaring, opleidingsniveau, opleidingsrichting, talenkennis, of je beschikt over een OV kaart, foto, VOG (voor zover vereist voor de opdracht), bankrekeningnummer en je identiteitsbewijs. En tijdens de uitvoering van je arbeidsovereenkomst met SUSA verwerken we verslagen van beoordelingsgesprekken, je ziekteverzuim en registreren we je verlof.

Waarom

Deze gegevens worden door SUSA verwerkt om passende vacatures voor je te vinden en om uitvoering te geven aan de arbeidsovereenkomst die je met SUSA sluit.

De verwerking van je gegevens wordt door SUSA gebaseerd op verschillende rechtsgrondslagen, te weten;
1)    Toestemming van jou voor de gegevens waarvoor je dit vrijelijk kunt geven. Die toestemming geef je door akkoord aan te vinken voordat je de gegevens aan SUSA verstuurt. Het gaat hier bijvoorbeeld om het verwerken van je foto;
2)    Ter uitvoering van een overeenkomst waarbij je partij bent. Tussen SUSA en jou komt een overeenkomst tot stand op grond waarvan het nodig is om je gegevens te verwerken zodat SUSA haar verplichtingen kan nakomen. Hier gaat het bijvoorbeeld om het zoeken naar een passende vacature te vinden bij bemiddeling of het uitbetalen van salaris bij uitzenden;
3)    Een gerechtvaardigd belang. Legitieme belangen van SUSA kunnen verwerking van je gegevens zonder je toestemming rechtvaardigen. Dit kan bijvoorbeeld zijn om de ICT-omgeving te beschermen of om gepersonaliseerde werk-gerelateerde aanbiedingen te doen.

Hoe

SUSA verwerkt de gegevens op een veilige manier en zorgt er voor dat de technische en operationele maatregelen die ze daarvoor neemt adequaat zijn en aansluiten bij de mogelijkheden die op dat gebied in de markt beschikbaar zijn.


SUSA gaat vertrouwelijk met deze gegevens om en stelt ze alleen ter beschikking aan een derde met (1) het doel (uitzend)werk te vinden, om (2) een vacature te vervullen of (3) indien SUSA op grond van een gerechtelijk bevel dan wel wetgeving gehouden is om de gegevens kenbaar te maken.

Profilering en geautomatiseerde beslissingen

Op grond van je persoonsgegevens creëert SUSA een profiel om sneller relevante vacatures aan te kunnen bieden die ook beter aansluiten op jouw persoonlijke interesses. Bij het zoeken naar een passende vacature aan de hand van profilering kan gebruik worden gemaakt van geautomatiseerde besluitvorming.

Derden, opslaan & dataverkeer

SUSA maakt voor de verwerking van je gegevens gebruik van derden partijen [Bijvoorbeeld: MySolution, een leverancier van recruitment software]. Met deze partijen maakt SUSA afspraken waarin onder andere wordt vastgelegd hoe de gegevens door deze derde partij verwerkt moeten worden en dat ze adequate beveiligingsmaatregelen moeten toepassen.


SUSA geeft geen gegevens door aan landen buiten de EER. De hosting van gegevens vindt plaats in de EER en SUSA investeert in passende organisatorische en technische maatregelen ter bescherming van de gegevens.


Om contact te onderhouden verwerken wij contactgegevens en interessegebieden. Voor online campagnes, evenementen en bijeenkomsten verwerken we ook persoonsgegevens, zoals IP-adres, cookie ID, social ID en/of surfgedrag. Dit doen we om op de juiste plekken de meest relevante advertenties te kunnen laten zien. Ook maken wij gebruik van ‘aangepaste doelgroepen’ via social media platforms. Dit doen wij via verschillende kanalen, zoals Facebook en Instagram. Op deze platforms kunnen (gepersonaliseerde) advertenties worden getoond. Als je dit niet wil, neem dan contact met ons op door een email te sturen naar studenten@susa.nl. Ook kun je je hiervoor afmelden bij de desbetreffende platforms.


Let op: het kan zo zijn dat je daarna nog steeds SUSA advertenties te zien krijgt wanneer je valt in een algemene doelgroep waar wij onze advertentie op richten.

Delen met opdrachtgever

SUSA deelt je gegevens met potentiële opdrachtgevers met het doel een passende baan voor je te vinden en ook met opdrachtgevers waarvoor je aan de slag gaat.

Bewaartermijn gegevens

Je gegevens worden door SUSA niet langer bewaard dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verkregen, tenzij op grond van de wet een langere bewaartermijn verplicht is gesteld. Je kunt zelf ook op elk moment een verzoek indienen bij SUSA om de gegevens niet langer te bewaren. SUSA zal je gegevens dan niet meer bewaren, tenzij ze op grond van wetgeving verplicht is de gegevens langer te bewaren.  

Je rechten

Je kunt jouw toestemming tot het verwerken van je gegevens te allen tijde intrekken. En ook kan je in bezwaar komen tegen de verwerking van gegevens die SUSA op andere grondslag dan uw toestemming verwerkt. Dit kan je doen door een email bericht te sturen naar studenten@susa.nl en SUSA zal hier dan binnen een redelijke termijn gehoor aan geven.


Daarnaast heb je het recht op informatie (artikel 15 AVG), recht op correctie (artikel 16 AVG), recht op gegevenswissing (artikel 17 AVG), recht op beperking van de verwerking (artikel 18 AVG) en recht op gegevensoverdraagbaarheid (artikel 20 AVG). Indien je hier meer over wilt weten ten aanzien van wat dat precies inhoudt of wil je hier een beroep op doen dan kun je ook hiervoor een emailbericht sturen naar studenten@susa.nl.

Daarnaast heb je het recht een klacht in te dienen bij de toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Op de site www.autoriteitpersoonsgegevens.nl kun je lezen hoe je dat kunt doen.