Disclaimer en privacy

SUSA flexibel studentenwerk, hierna “SUSA”, is een handelsnaam van SUSA B.V. te Utrecht, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 30108654.

Copyright
Alle inhoud van deze pagina's, zoals teksten, grafische elementen, logo's, buttons, audio- of videoclips en software is eigendom van SUSA of haar licentiegevers en is beschermd onder Nederlandse en internationale copyrightwetgeving.

De verzameling (dat wil zeggen de samenstelling, de inhoud en de structuur) van de content op deze website is auteursrechtelijk beschermd. Niets van deze verzameling mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van SUSA.

Aansprakelijkheid
De informatie op deze site is met de grootst mogelijk zorg samengesteld. Niettemin kan SUSA flexibel studentenwerk niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele fouten en kan aan de inhoud ervan geen enkel recht worden ontleend. De informatie op de website wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

SUSA is niet aansprakelijk voor direct of indirecte schade ontstaan uit het gebruik van de website of van de op of via de site ter beschikking gestelde informatie.

Privacyverklaring
Als u besluit uw gegevens (waaronder onder andere het curriculum vitae alsmede de informatie die opgegeven dient te worden voor een account zoals de dienst ‘mijnsusa’) naar SUSA te zenden, geeft u SUSA daarmee uitdrukkelijk toestemming om deze gegevens te gebruiken bij het vinden van (uitzend)werk of bij het vervullen van uw vacature. U geeft toestemming voor het opbouwen van een persoonlijk profiel om informatie omtrent relevante vacatures te ontvangen die beter aansluiten op uw persoonlijke interesses. 

SUSA gaat vertrouwelijk met deze gegevens om en stelt ze alleen ter beschikking aan een derde met (1) het doel (uitzend)werk te vinden, om (2) een vacature te vervullen of (3) indien SUSA op grond van een gerechtelijk bevel dan wel wetgeving gehouden is om de gegevens kenbaar te maken.

De verwerking van uw gegevens wordt door SUSA gebaseerd op verschillende rechtsgrondslagen, te weten;
1)    Toestemming van u voor de specifieke doeleinden hierboven genoemd. Die toestemming geeft u door akkoord aan te vinken voordat u de gegevens aan SUSA verstuurt;
2)    Ter uitvoering van een overeenkomst waarbij u partij bent. Tussen SUSA en u kan een overeenkomst tot stand zijn gekomen op grond waarvan het nodig is om uw gegevens te verwerken;
3)    Een gerechtvaardigd belang. Zonder uw toestemming zijn er legitieme belangen van SUSA die verwerking van uw gegevens toestaan. Dit kan bijvoorbeeld zijn om de ICT-omgeving te beschermen of om gepersonaliseerde aanbiedingen te doen.

Uw rechten
De eerder door u aan SUSA gegeven toestemming tot het verwerken van uw gegevens, kunt u te allen tijde intrekken door een email bericht te sturen naar studenten@susa.nl. Daarnaast heeft u het recht op informatie (artikel 15 AVG), recht op correctie (artikel 16 AVG), recht op gegevenswissing (artikel 17 AVG), recht op beperking van de verwerking (artikel 18 AVG) en recht op gegevensoverdraagbaarheid (artikel 20 AVG).

Opslaan, dataverkeer, bewaartermijn gegevens
SUSA geeft geen gegevens door aan landen buiten de EER. De hosting van gegevens vindt plaats in Nederland en wij investeren in passende organisatorische en technische maatregelen ter bescherming van de gegevens.

Uw gegevens worden door SUSA niet langer bewaard dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verkregen, tenzij op grond van de wet een langere bewaartermijn verplicht is gesteld. Indien wetgeving daaraan niet in de weg staat zal SUSA uw gegevens niet langer bewaren indien u een daartoe strekkend verzoek doet.

Nederlands Recht
Deze website en alle op deze website gepubliceerde informatie (inclusief deze disclaimer) zijn in beginsel gericht op het Nederlandse publiek en worden beheerst door Nederlands recht. De Nederlandse rechter is bij uitsluiting bevoegd te oordelen over eventuele geschillen die in verband met deze website en de daarop gepubliceerde informatie ontstaan.