Terugbetalingsverplichting Wft

SUSA heeft het recht de door haar gedragen kosten in verband met de studie en examinering van de beoogd werknemer terug te vorderen, voor:

 • (a) 100% indien de studie voortijdig wordt afgebroken, tenzij dit gebeurt met voorafgaande toestemming van SUSA, of het gevolg is van bijzondere, buiten de schuld van beoogd werknemer ontstane omstandigheden;
 • (b) 100% indien SUSA een (aan)betaling heeft gedaan en de beoogd werknemer de training
  of het examen annuleert zonder voorafgaand akkoord van SUSA;
 • (c) 100% indien de beoogd werknemer tijdens of na afronding van de opleiding niet start bij de
  beoogde inlener, op initiatief van de werknemer;
 • (d) 100% indien het examen niet wordt behaald of een van de andere verplichte WFT examens
  niet wordt behaald;
 • (e) 75% indien het dienstverband wordt beëindigd binnen 3 maanden nadat de studie is beëindigd,
  op initiatief van de werknemer;
 • (f) 50% indien het dienstverband wordt beëindigd binnen 6 maanden nadat de studie is beëindigd,
  op initiatief van de werknemer.

Terugvordering van kosten op grond van artikel e t/m f van deze regeling geschiedt te allen tijde
door verrekening met het nog door de beoogd werknemer te ontvangen salaris, en voor zover dit
hiervoor niet toereikend is, middels facturering in de eerstvolgende maand na beëindiging van het
dienstverband. Terugvordering op grond van a t/m d geschiet op basis van facturering.