Kras & Win actievoorwaarden

1. Actievoorwaarden

1.1 Deze actievoorwaarden (hierna: ‘de Actievoorwaarden’) zijn van toepassing op de door SUSA B.V., gevestigd en kantoorhoudende aan de Maliebaan 87, 3581 CG te Utrecht (hierna SUSA) georganiseerde promotionele actie: “Shit Happens” (hierna: “deze Actie”). 

1.2 Door deel te nemen aan deze Actie, verklaart de deelnemer zich akkoord met de toepasselijkheid van deze Actievoorwaarden.

1.3 SUSA is gerechtigd naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving deze Actievoorwaarden gedurende de looptijd van deze Actie te wijzigen of aan te passen, dan wel zonder opgave van redenen deze Actie te staken, indien de omstandigheden dit met zich meebrengen, zonder dat SUSA daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding van schade gehouden is jegens de deelnemers. Wijziging of aanpassing van de Actievoorwaarden en staking, wijziging of aanpassing van de Actie, zal door SUSA bekend gemaakt worden via de website www.susa.nl en www.susa.nl/shithappens 

2. Deelname

2.1 De Actie loopt van 8 december 2020 tot en met 31 december 2020.

2.2 Deelname aan de Actie is gratis.

2.3 Deelname vindt plaats door allereerst SUSA's instagrampagina te volgen. Mocht er twijfel ontstaan of de deelnemer deze stap heeft gezet, kan SUSA vragen om een bewijs hiervan. Vervolgens stuurt de deelnemer het vervelendste moment uit zijn/haar studentenleven in 2020 in via hierboven genoemde Instagrampagina of via de poolmanager van de betreffende student. In week 1 van 2021 zullen de winnaars van de prijzen bepaald worden. Indien de deelnemer een uitbreidingspakket van Shit Happens heeft gewonnen, zal SUSA contact opnemen met de deelnemer. Door mee te doen aan deze winactie, gaat de deelnemer akkoord met deze actievoorwaarden en met SUSA’s privacyverklaring

2.4 Er kan maximaal één keer worden deelgenomen aan de actie.

2.5 Deelname aan deze Actie staat open voor een ieder die de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt, werkzaam is als SUSA-student en beschikt over een vaste woon- of verblijfplaats in Nederland op de dag dat de Actie start. 

2.6 Deelname is uitgesloten voor medewerkers van de Organisator, alsmede een ieder die op enigerlei wijze direct of indirect in organisatorische zin betrokken is bij de ontwikkeling van deze actie.

3. Gegevensverzameling

3.1 De deelnemer geeft SUSA door deelname toestemming tot het verzamelen en verwerken van de in het kader van de Actie benodigde (persoons)gegevens. Gegevens worden gebruikt om de prijswinnaar te berichten naar aanleiding van deze Actie en niet voor andere doeleinden, tenzij door de deelnemer anders is aangegeven.  

3.2 Op de deelnemers die hun expliciete toestemming hebben gegeven om hun gegevens te bewaren, is SUSA’s privacyverklaring van toepassing. Persoonsgegevens zullen opgeslagen worden gedurende de Actie en zullen (tenzij ook toestemming is gegeven voor het ontvangen van commerciële aanbiedingen) na afloop onmiddellijk worden verwijderd. SUSA garandeert dat deze persoonsgegevens niet worden doorgegeven aan derden.

3.3 Volgens de betrokken wetgeving wordt de persoonlijke informatie van de deelnemer geregistreerd en opgeslagen in de database die exclusief door SUSA wordt beheerd. Deelnemers aanvaarden dat hun gegevens door SUSA worden opgeslagen, verwerkt en verstuurd over nationale grenzen heen gedurende de Actie. De persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt om het goede verloop van de Actie waarborgen en SUSA in staat te stellen haar verplichtingen in verband met de Actie na te komen, en meer bepaald de prijswinnaars tijdig op de hoogte te brengen en om deelnemers op de hoogte te houden van aanbiedingen van SUSA alsook commerciële aanbiedingen van SUSA indien de deelnemer hier expliciet zijn of haar toestemming voor heeft gegeven.

3.4 Iedere Deelnemer beschikt over het recht van toegang, wijziging en rechtzetting of verwijdering van zijn/haar gegevens. Ze hebben tevens het recht zich te verzetten tegen de verwerking van hun persoonsgegevens binnen het betrokken kader indien er ernstige en legitieme redenen toe zijn.

3.5 Eventuele foto’s of video’s die gemaakt worden van het uitreiken van de prijzen, kunnen door SUSA gebruikt worden voor publiciteits- en wervingsdoeleinden (waaronder op social media). De deelnemer stemt door deelname van de actie hiermee in. Voorafgaand aan de publicatie wordt het beeldmateriaal ter controle aan de deelnemers getoond.

4. De prijzen

Bij de Actie zijn de volgende prijzen te winnen:

Vijfmaal één uitbreidingspakket van het spel Shit Happens


5. Uitkering van prijzen

5.1 Alleen deelnemers die op correcte wijze in de Actieperiode conform de Actievoorwaarden aan de Actie hebben deelgenomen en aan wiens deelname een prijs is verbonden, hebben recht op een prijs. 

5.2 De prijzen zijn persoonsgebonden en niet overdraagbaar. De prijzen zijn niet inwisselbaar voor geld of voor andere goederen of diensten van SUSA. Bij weigering of niet aanvaarding van de prijs of de aan de prijs verbonden voorwaarden, zal de prijs niet worden uitgekeerd. 

5.3 Gebruik van de door SUSA ter beschikking gestelde prijzen is voor rekening en risico van de winnaars. SUSA kan niet aansprakelijk worden gesteld op grond van deze Actievoorwaarden of deze Actie dan wel voor gebruik van de prijzen door de winnaars. 

5.4 Over de uitslag van de Actie kan niet worden gecorrespondeerd.